THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý:

SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐÚNG LỚP TÍN CHỈ HOẶC THỪA/THIẾU SỐ TÍN CHỈ CHUYÊN NGÀNH 2 CỦA MÌNH PHẢI ĐĂNG KÝ LẠI, HẠN ĐĂNG KÝ ĐẾN HẾT NGÀY 26/11/2014. (Xem kế hoạch đào tạo bên dưới để biết tổng số tín chỉ/ môn học sv phải đăng ký)
- Xem kế hoạch đào tạo song ngành trước khi đăng ký.  XEM TẠI ĐÂY CQ49 , CQ50 , CQ49 học cùng 50 , CQ51 , CQ50 học cùng 51
- Thời gian đăng ký tín chỉ song ngành bắt đầu từ 10h30 ngày 24/11 đến 23h59 ngày 26/11


SINH VIÊN PHẢI ĐĂNG KÝ ĐÚNG LỚP TÍN CHỈ NGÀNH 2 CỦA MÌNH. Ví dụ:
+ Lớp ...._SN4921 : dành cho sinh viên học khóa 49 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp
+ Lớp ...._SN4921(50) : dành cho sinh viên học khóa 49 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp, đăng ký xét tuyển cùng với CQ50
+ Lớp ...._SN5021 : dành cho sinh viên học khóa 50 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp
+ Lớp ...._SN5021(51) : dành cho sinh viên học khóa 50 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp, đăng ký xét tuyển cùng với CQ51
+ Lớp ...._SN5121 : dành cho sinh viên học khóa 51 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp
.........

5899 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)