HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ
1. XEM LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỂ BIẾT KHÓA HỌC SONG NGÀNH CỦA SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VÀO THỜI GIAN NÀO.
2. XEM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐỂ BIẾT CÁC HỌC PHẦN/MÔN HỌC, LỚP TÍN CHỈ SINH VIÊN PHẢI ĐĂNG KÝ THEO ĐÚNG CHUYÊN NGÀNH 2 CỦA MÌNH HỌC.
Ví dụ: Môn Bảo hiểm có lớp tín chỉ: INS0001_SN4911 có nghĩa là lớp Song Ngành (SN), Khóa 49 học sang chuyên ngành 2 Tài chính doanh nghiệp(4911).

Sinh viên học chuyên ngành 2 (Gồm: 11 hoặc 15 hoặc 21) phải đăng ký môn học, lớp tín chỉ đúng với chuyên ngành 2 mình học.
Ví dụ1: sinh viên A học lớp chính khóa CQ48.51.01 học sang chuyên ngành 2 Tài chính doanh nghiệp(4811) phải đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4811. Không được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4815 hay _SN4821.

Ví dụ2: sinh viên B học lớp chính khóa CQ50.01.01 học sang chuyên ngành 2 Kế toán(5021) phải đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN5021. Không được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN5015 hay _SN5011.

- Đối với sinh viên CQ49 tuyển sinh song ngành năm 2012
chỉ đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4911 (nếu học sang CN2 Tài chính doanh nghiệp) hoặc _SN4915(nếu học sang CN2 Ngân hàng) hoặc _SN4921(nếu học sang CN2 Kế toán).
- Đối với sinh viên CQ49 tuyển sinh cùng CQ50(49 học cùng 50) tuyển sinh song ngành năm 2013 chỉ được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là là _SN49(50)11 (nếu học sang CN2 Tài chính doanh nghiệp) hoặc _SN49(50)15(nếu học sang CN2 Ngân hàng) hoặc _SN49(50)21(nếu học sang CN2 Kế toán).
3. XEM DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC SONG NGÀNH(DS SINH VIÊN THỰC TẾ ĐANG HỌC SONG NGÀNH CỦA CÁC KHÓA 48,49,50)

=======================
1. Thời gian đăng ký:

Sinh viên CQ48 12/5/2014 (Lần 1) , 15/5/2014 (Lần 2)

Sinh viên CQ49
(gồm CQ49 học cùng CQ50)
13/5/2014 (Lần 1) , 16/5/2014 (Lần 2)

Sinh viên CQ50
14/5/2014 (Lần 1) , 17/5/2014 (Lần 2)
2. Kế hoạch đào tạo:


3. Danh sách sinh viên đang học song ngành


7456 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)