HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ
1. XEM LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỂ BIẾT KHÓA HỌC SONG NGÀNH CỦA SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VÀO THỜI GIAN NÀO.
2. XEM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐỂ BIẾT CÁC HỌC PHẦN/MÔN HỌC, LỚP TÍN CHỈ SINH VIÊN PHẢI ĐĂNG KÝ THEO ĐÚNG CHUYÊN NGÀNH 2 CỦA MÌNH HỌC.
Ví dụ: Môn Bảo hiểm có lớp tín chỉ: INS0001_SN4911 có nghĩa là lớp Song Ngành (SN), Khóa 49 học sang chuyên ngành 2 Tài chính doanh nghiệp(4911).

Sinh viên học chuyên ngành 2 (Gồm: 11 hoặc 15 hoặc 21) phải đăng ký môn học, lớp tín chỉ đúng với chuyên ngành 2 mình học.
Ví dụ1: sinh viên A học lớp chính khóa CQ48.51.01 học sang chuyên ngành 2 Tài chính doanh nghiệp(4811) phải đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4811. Không được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4815 hay _SN4821.

Ví dụ2: sinh viên B học lớp chính khóa CQ50.01.01 học sang chuyên ngành 2 Kế toán(5021) phải đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN5021. Không được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN5015 hay _SN5011.

- Đối với sinh viên CQ49 tuyển sinh song ngành năm 2012
chỉ đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4911 (nếu học sang CN2 Tài chính doanh nghiệp) hoặc _SN4915(nếu học sang CN2 Ngân hàng) hoặc _SN4921(nếu học sang CN2 Kế toán).
- Đối với sinh viên CQ49 tuyển sinh cùng CQ50(49 học cùng 50) tuyển sinh song ngành năm 2013 chỉ được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là là _SN49(50)11 (nếu học sang CN2 Tài chính doanh nghiệp) hoặc _SN49(50)15(nếu học sang CN2 Ngân hàng) hoặc _SN49(50)21(nếu học sang CN2 Kế toán).
3. XEM DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC SONG NGÀNH(DS SINH VIÊN THỰC TẾ ĐANG HỌC SONG NGÀNH CỦA CÁC KHÓA 48,49,50)

=======================
1. Thời gian đăng ký:

Sinh viên CQ48 12/5/2014 (Lần 1) , 15/5/2014 (Lần 2)

Sinh viên CQ49
(gồm CQ49 học cùng CQ50)
13/5/2014 (Lần 1) , 16/5/2014 (Lần 2)

Sinh viên CQ50
14/5/2014 (Lần 1) , 17/5/2014 (Lần 2)
2. Kế hoạch đào tạo:


3. Danh sách sinh viên đang học song ngành


7601 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)