HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ
1. XEM LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỂ BIẾT KHÓA HỌC SONG NGÀNH CỦA SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VÀO THỜI GIAN NÀO.
2. XEM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐỂ BIẾT CÁC HỌC PHẦN/MÔN HỌC, LỚP TÍN CHỈ SINH VIÊN PHẢI ĐĂNG KÝ THEO ĐÚNG CHUYÊN NGÀNH 2 CỦA MÌNH HỌC.
Ví dụ: Môn Bảo hiểm có lớp tín chỉ: INS0001_SN4911 có nghĩa là lớp Song Ngành (SN), Khóa 49 học sang chuyên ngành 2 Tài chính doanh nghiệp(4911).

Sinh viên học chuyên ngành 2 (Gồm: 11 hoặc 15 hoặc 21) phải đăng ký môn học, lớp tín chỉ đúng với chuyên ngành 2 mình học.
Ví dụ1: sinh viên A học lớp chính khóa CQ48.51.01 học sang chuyên ngành 2 Tài chính doanh nghiệp(4811) phải đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4811. Không được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4815 hay _SN4821.

Ví dụ2: sinh viên B học lớp chính khóa CQ50.01.01 học sang chuyên ngành 2 Kế toán(5021) phải đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN5021. Không được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN5015 hay _SN5011.

- Đối với sinh viên CQ49 tuyển sinh song ngành năm 2012
chỉ đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là _SN4911 (nếu học sang CN2 Tài chính doanh nghiệp) hoặc _SN4915(nếu học sang CN2 Ngân hàng) hoặc _SN4921(nếu học sang CN2 Kế toán).
- Đối với sinh viên CQ49 tuyển sinh cùng CQ50(49 học cùng 50) tuyển sinh song ngành năm 2013 chỉ được đăng ký các môn học, lớp tín chỉ có đuôi là là _SN49(50)11 (nếu học sang CN2 Tài chính doanh nghiệp) hoặc _SN49(50)15(nếu học sang CN2 Ngân hàng) hoặc _SN49(50)21(nếu học sang CN2 Kế toán).
3. XEM DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC SONG NGÀNH(DS SINH VIÊN THỰC TẾ ĐANG HỌC SONG NGÀNH CỦA CÁC KHÓA 48,49,50)

=======================
1. Thời gian đăng ký:

Sinh viên CQ48 12/5/2014 (Lần 1) , 15/5/2014 (Lần 2)

Sinh viên CQ49
(gồm CQ49 học cùng CQ50)
13/5/2014 (Lần 1) , 16/5/2014 (Lần 2)

Sinh viên CQ50
14/5/2014 (Lần 1) , 17/5/2014 (Lần 2)
2. Kế hoạch đào tạo:


3. Danh sách sinh viên đang học song ngành


6302 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:43:36 AM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:50 PM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
SINH VIEN NGHI TET (1/16/2012 10:36:40 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)