Thông báo V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ I năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50
Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (gồm cả CQ49 học cùng CQ50) như sau:

1.  Thời gian đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình

TT

Nội dung

Lịch đăng ký và nộp tiền học

Ghi chú

Đăng ký học

trên Website

        Nộp tiền học

tại Ban TCKT (P211)

1

Sinh viên CQ48

12/5/2014 (Lần 1)

15/5/2014 (Lần 2)

06/6/14 (Lần 1)

09/6/14 (Lần 2)

Sinh viên CQ48 nộp tiền học bổ sung môn học và HP thực tập cuối khóa

2

Sinh viên CQ49

13/5/2014 (Lần 1)

16/5/2014 (Lần 2)

3

Sinh viên CQ50 (gồm CQ49 học cùng CQ50)

14/5/2014 (Lần 1)

17/5/2014 (Lần 2)

- Địa chỉ đăng ký học chính thức trên Website: http://tinchi.hvtc.edu.vn hoặc http://tinchi.aof.edu.vn

- Các thông tin liên quan đến việc kết quả đăng ký: Lịch học, hội trường học; lịch thi và hội trường thi kết thúc học phần; danh sách SV học chính thức và các thông tin khác,… sinh viên xem trực tiếp trên Website: http://aof.edu.vn/daotao từ ngày 19/6/2014.

- Trường hợp phát sinh sự cố do hệ thống Phần mềm không đăng nhập được, sinh viên xem Thông báo trên Website đăng ký tín chỉ: http://aof.edu.vn/daotao hoặc http://tinchi.hvtc.edu.vn để được hướng dẫn chi tiết.

2.      Kế hoạch học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2014-2015

        2.1. Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 (xem trên Website aof.edu.vn/daotao)

- Click để xem Kế hoạch đào tạo cùng lúc 2 chương trình của CQ48 (học bổ sung).

- Click để xem Kế hoạch đào tạo cùng lúc 2 chương trình của CQ49.

- Click để xem Kế hoạch đào tạo cùng lúc 2 chương trình của CQ50 (gồm cả CQ49 học cùng CQ50).

        2.2. Lịch học cùng lúc 2 chương trình

+ Các học phần có số sinh viên đăng ký học từ 10 SV trở lên bố trí học lớp riêng ngoài giờ hành chính (học tối). Nếu số lượng sinh viên đăng ký dưới 10 SV bố trí học ghép với lịch học chính khóa (học ngày) hoặc lớp học tối phù hợp.

+ Sau khi có số liệu sinh viên đăng ký học chính thức và nộp tiền học phí, Ban QLĐT sẽ thông báo lịch học và thi chính thức đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2014-2015 từ ngày 19/6/2014 tại Khoa QLSV hoặc trên Website: http://aof.edu.vn/daotao.

3.  Yêu cầu sinh viên học cùng lúc hai chương trình

- Có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo học cùng lúc hai chương trình.

- Sinh viên học cùng lúc hai chương trình đăng ký và nộp tiền học theo lịch đã thông báo. Ngoài thời gian thông báo, Ban Quản lý đào tạo không bố trí cho sinh viên đăng ký bổ sung học cùng lúc hai chương trình.

- Sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình có thể đăng ký học lại, học cải thiện điểm các học phần học kỳ I năm học 2014-2015 nếu không trùng lịch học.

- Các thông tin liên quan đến học cùng lúc hai chương trình và các thông tin liên quan khác, sinh viên xem trực tiếp trên Website: http://aof.edu.vn/daotao.

6077 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)