Thông báo V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ I năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50
Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (gồm cả CQ49 học cùng CQ50) như sau:

1.  Thời gian đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình

TT

Nội dung

Lịch đăng ký và nộp tiền học

Ghi chú

Đăng ký học

trên Website

        Nộp tiền học

tại Ban TCKT (P211)

1

Sinh viên CQ48

12/5/2014 (Lần 1)

15/5/2014 (Lần 2)

06/6/14 (Lần 1)

09/6/14 (Lần 2)

Sinh viên CQ48 nộp tiền học bổ sung môn học và HP thực tập cuối khóa

2

Sinh viên CQ49

13/5/2014 (Lần 1)

16/5/2014 (Lần 2)

3

Sinh viên CQ50 (gồm CQ49 học cùng CQ50)

14/5/2014 (Lần 1)

17/5/2014 (Lần 2)

- Địa chỉ đăng ký học chính thức trên Website: http://tinchi.hvtc.edu.vn hoặc http://tinchi.aof.edu.vn

- Các thông tin liên quan đến việc kết quả đăng ký: Lịch học, hội trường học; lịch thi và hội trường thi kết thúc học phần; danh sách SV học chính thức và các thông tin khác,… sinh viên xem trực tiếp trên Website: http://aof.edu.vn/daotao từ ngày 19/6/2014.

- Trường hợp phát sinh sự cố do hệ thống Phần mềm không đăng nhập được, sinh viên xem Thông báo trên Website đăng ký tín chỉ: http://aof.edu.vn/daotao hoặc http://tinchi.hvtc.edu.vn để được hướng dẫn chi tiết.

2.      Kế hoạch học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2014-2015

        2.1. Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 (xem trên Website aof.edu.vn/daotao)

- Click để xem Kế hoạch đào tạo cùng lúc 2 chương trình của CQ48 (học bổ sung).

- Click để xem Kế hoạch đào tạo cùng lúc 2 chương trình của CQ49.

- Click để xem Kế hoạch đào tạo cùng lúc 2 chương trình của CQ50 (gồm cả CQ49 học cùng CQ50).

        2.2. Lịch học cùng lúc 2 chương trình

+ Các học phần có số sinh viên đăng ký học từ 10 SV trở lên bố trí học lớp riêng ngoài giờ hành chính (học tối). Nếu số lượng sinh viên đăng ký dưới 10 SV bố trí học ghép với lịch học chính khóa (học ngày) hoặc lớp học tối phù hợp.

+ Sau khi có số liệu sinh viên đăng ký học chính thức và nộp tiền học phí, Ban QLĐT sẽ thông báo lịch học và thi chính thức đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2014-2015 từ ngày 19/6/2014 tại Khoa QLSV hoặc trên Website: http://aof.edu.vn/daotao.

3.  Yêu cầu sinh viên học cùng lúc hai chương trình

- Có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo học cùng lúc hai chương trình.

- Sinh viên học cùng lúc hai chương trình đăng ký và nộp tiền học theo lịch đã thông báo. Ngoài thời gian thông báo, Ban Quản lý đào tạo không bố trí cho sinh viên đăng ký bổ sung học cùng lúc hai chương trình.

- Sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình có thể đăng ký học lại, học cải thiện điểm các học phần học kỳ I năm học 2014-2015 nếu không trùng lịch học.

- Các thông tin liên quan đến học cùng lúc hai chương trình và các thông tin liên quan khác, sinh viên xem trực tiếp trên Website: http://aof.edu.vn/daotao.

5910 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)