Thông báo V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ I năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50
Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (gồm cả CQ49 học cùng CQ50) như sau:

1.  Thời gian đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình

TT

Nội dung

Lịch đăng ký và nộp tiền học

Ghi chú

Đăng ký học

trên Website

        Nộp tiền học

tại Ban TCKT (P211)

1

Sinh viên CQ48

12/5/2014 (Lần 1)

15/5/2014 (Lần 2)

06/6/14 (Lần 1)

09/6/14 (Lần 2)

Sinh viên CQ48 nộp tiền học bổ sung môn học và HP thực tập cuối khóa

2

Sinh viên CQ49

13/5/2014 (Lần 1)

16/5/2014 (Lần 2)

3

Sinh viên CQ50 (gồm CQ49 học cùng CQ50)

14/5/2014 (Lần 1)

17/5/2014 (Lần 2)

- Địa chỉ đăng ký học chính thức trên Website: http://tinchi.hvtc.edu.vn hoặc http://tinchi.aof.edu.vn

- Các thông tin liên quan đến việc kết quả đăng ký: Lịch học, hội trường học; lịch thi và hội trường thi kết thúc học phần; danh sách SV học chính thức và các thông tin khác,… sinh viên xem trực tiếp trên Website: http://aof.edu.vn/daotao từ ngày 19/6/2014.

- Trường hợp phát sinh sự cố do hệ thống Phần mềm không đăng nhập được, sinh viên xem Thông báo trên Website đăng ký tín chỉ: http://aof.edu.vn/daotao hoặc http://tinchi.hvtc.edu.vn để được hướng dẫn chi tiết.

2.      Kế hoạch học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2014-2015

        2.1. Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 (xem trên Website aof.edu.vn/daotao)

- Click để xem Kế hoạch đào tạo cùng lúc 2 chương trình của CQ48 (học bổ sung).

- Click để xem Kế hoạch đào tạo cùng lúc 2 chương trình của CQ49.

- Click để xem Kế hoạch đào tạo cùng lúc 2 chương trình của CQ50 (gồm cả CQ49 học cùng CQ50).

        2.2. Lịch học cùng lúc 2 chương trình

+ Các học phần có số sinh viên đăng ký học từ 10 SV trở lên bố trí học lớp riêng ngoài giờ hành chính (học tối). Nếu số lượng sinh viên đăng ký dưới 10 SV bố trí học ghép với lịch học chính khóa (học ngày) hoặc lớp học tối phù hợp.

+ Sau khi có số liệu sinh viên đăng ký học chính thức và nộp tiền học phí, Ban QLĐT sẽ thông báo lịch học và thi chính thức đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2014-2015 từ ngày 19/6/2014 tại Khoa QLSV hoặc trên Website: http://aof.edu.vn/daotao.

3.  Yêu cầu sinh viên học cùng lúc hai chương trình

- Có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo học cùng lúc hai chương trình.

- Sinh viên học cùng lúc hai chương trình đăng ký và nộp tiền học theo lịch đã thông báo. Ngoài thời gian thông báo, Ban Quản lý đào tạo không bố trí cho sinh viên đăng ký bổ sung học cùng lúc hai chương trình.

- Sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình có thể đăng ký học lại, học cải thiện điểm các học phần học kỳ I năm học 2014-2015 nếu không trùng lịch học.

- Các thông tin liên quan đến học cùng lúc hai chương trình và các thông tin liên quan khác, sinh viên xem trực tiếp trên Website: http://aof.edu.vn/daotao.

4441 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:43:36 AM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:50 PM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
SINH VIEN NGHI TET (1/16/2012 10:36:40 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)