SỔ TAY
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ46, CQ47 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011

Chú ý : Sinh viên phải ghi nhớ mật khẩu cá nhân của mình, nhà trường sẽ không cấp đi cấp lại mật khẩu cho sinh viên nhiều lần

A- Những điểm cần lưu ý trước khi đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

Sinh viên bắt buộc phải xem kế hoạch học tập và lịch đăng ký đã thông báo. Cụ thể:

1. Xem kế hoạch đào tạo: Để nắm các môn học bắt buộc, môn học tự chọn, số tín chỉ từng môn học để đăng ký đảm bảo tối thiểu theo quy định.

2. Xem lịch học (thời khóa biểu): Nắm thời gian học, hội trường học, môn học để lựa chọn đăng ký phù hợp.

B- Những điểm cần lưu ý khi thực hiện đăng ký môn học học kỳ I năm học 2010-2011:

1. SV đăng ký lịch học các môn học trong kỳ (gồm cả môn Giáo dục thể chất)phải cùng buổi và cùng hội trường học. Riêng lịch học đối với các hội trường chạy (gồm cả lịch học ngoại ngữ), sinh viên phải chọn đúng môn học gắn với lịch hội trường chạy của môn học đó để tránh trùng lịch học.

Riêng sinh viên CQ46 học tại Hội khuyến học chỉ được đăng ký các môn học bố trí ở hội trường: 201-HKH & 202-HKH (đối với CQ46.11);  202-HKH (đối với CQ46.21).

2. Khi sinh viên đăng ký học các môn học bắt buộc (trong chương trình đào tạo) của chuyên ngành 11, 2122 cần lưu ý các thông tin sau:

 

  TT

Học phần/môn học

Chuyên ngành 11

Chuyên ngành 21

C.ngành 22

1

Nguyên lý kế toán

(CQ46.21)

-

Dành cho cho số SV chưa đăng ký học Nguyên lý kế toán ở học kỳ trước

-

2

Tư tưởng HCM

(CQ46.21, 22)

-

Dành cho cho số SV đã đăng ký học Mô hình toán kinh tế ở học kỳ trước

 

Mô hình toán kinh tế

(CQ46.21, 22)

-

Dành cho cho số SV đã đăng ký học Tư tưởng HCM ở học kỳ trước

3

Định giá tài sản

(CQ46.11)

Dành cho cho số SV đã đăng ký học TTCK&ĐTCK  ở học kỳ trước

-

 

Thị trường CK&ĐTCK

(CQ46.11)

Dành cho cho số SV đã đăng ký học Định giá tài sản ở học kỳ trước

-

4

Kinh tế vi mô

(CQ47.21, 22)

-

Dành cho cho số SV đã đăng ký học Kinh tế vĩ mô ở học kỳ trước

 

Kinh tế vĩ mô

(CQ47.21, 22)

-

Dành cho cho số SV đã đăng ký học Kinh tế vi mô ở học kỳ trước

           

3. Riêng CQ46.21 kỳ trước chưa đăng ký học môn Lịch sử học thuyết kinh tế thì học kỳ này sẽ đăng ký học môn “Quản lý hành chính công”.

4.  Hội trường học đối với các học phần/môn học tự chọn trong kỳ, Ban QLĐT  thông báo sau (Dự kiến sẽ học chéo buổi với lịch đăng ký học chính).

C- Hướng dẫn thao tác các bước đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

  1. Đăng nhập: Tên đăng nhập (nhập mã số sinh viên) và Mật khẩu (nhập mã số sinh viên)
  2. Chọn: Đăng ký thường/Đăng ký lớp tín chỉ Ngành 1
  3. Chọn các học phần/môn học bố trí trong kỳ:

Chọn: Đăng ký học (chọn tất cả các học phần/môn học)/Click vào đăng ký lớp tín chỉ

  1. Chọn các lớp tín chỉ phù hợp để học (gồm tên lớp tín chỉ, lịch học và hội trường học): Chọn: Đăng ký học
  2. Sau khi đã chọn xong các lớp tín chỉ đăng ký học/Click vào Lưu kết quả đăng ký  để kết thúc quá trình đăng ký
  3. Kết thúc đăng ký: SV xem lại kết quả đăng ký bằng cách chọn Cá nhân/Kết quả đăng ký (và phải đăng xuất khỏi Website đăng ký để tránh người khác sửa chữa các thông tin của mình).
6922 lượt truy cập
Các thông báo khác  
(8/5/2011 10:00:46 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:18:27 PM)
(7/25/2011 3:35:15 PM)
CHÚ Ý (6/9/2011 4:48:13 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SV ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 (4/3/2011 7:40:04 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ SAI MÔN HỌC (HỌC PHẦN) TỰ CHỌN HK1 năm 2011-2012 (5/17/2011 4:56:10 PM)
(5/5/2011 4:29:34 PM)
Thông báo số 30/TB-QLĐT v/v Đăng ký tín chỉ HKI năm 2011-2012 (lần 3) (12/9/2010 11:10:23 AM)
Thông báo số 27/TB-QLĐT v/v Đăng ký tín chỉ HKI năm 2011-2012 (lần 2) (10/14/2010 2:55:43 PM)
Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47 và CQ48 Học kỳ II năm học 2010-2011 (Lần 3) (11/8/2010 7:49:36 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LẠI MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA CÁC SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHẦM HOẶC ĐĂNG KÝ CHƯA ĐÚNG (DANH SÁCH KÈM THEO) (11/3/2010 10:25:52 PM)
Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47 và CQ48 Học kỳ II năm học 2010-2011 (Lần 2) (11/1/2010 5:50:06 PM)
SỔ TAY (5/18/2010 4:46:20 PM)
Đăng ký học tín chỉ (11/25/2008 2:35:01 PM)
Hướng dẫn sử dụng portal (11/12/2008 1:54:46 PM)
Thông báo về việc tạm dừng đăng ký tín chỉ HKII năm học 2016-2017 (11/18/2016 11:49:38 AM)
Lịch đăng ký tín chỉ học cùng lúc 2 chương trình (5/15/2015 9:31:28 AM)
CQ49 (5/12/2014 3:55:43 PM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:56:34 AM)