IN PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ
SINH VIÊN CÁC KHÓA IN PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HKI NĂM 2013-2014 KỂ TỪ SAU NGÀY 20/6/2013 ĐỂ ĐẢM BẢO DỮ LIỆU CHÍNH XÁC NHẤT.

ĐỂ IN PHIẾU SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP, CHỌN VÀO MỤC LỊCH HỌC, SAU ĐÓ CHỌN
HỌC KỲ ĐĂNG KÝ (GỒM CẢ HỌC LẠI, CẢI THIỆN...). 
6374 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:43:36 AM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:50 PM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
SINH VIEN NGHI TET (1/16/2012 10:36:40 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)