Thông báo Số: 35/TB-QLĐT V/v Lịch đăng ký, nộp tiền học lại và thực tập lại học kỳ I năm học 2013 - 2014

1.  Điều kiện đăng ký học lại (gồm cả: thực tập lại, học cải thiện điểm và học bù)

- Học lại, thực tập lại: Sinh viên các hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2 còn nợ học phần/môn học trong chương trình đào tạo toàn khóa.

- Học cải thiện điểm: Áp dụng đối với SV hệ ĐH chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ và sinh viên phải đủ điều kiện học theo quy định hiện hành của Học viện.

- Học bù: Áp dụng đối với những sinh viên chưa đăng ký lần đầu các học phần/môn học đã bố trí lịch học ở các học kỳ trước.

2. Thời gian đăng ký học lại

 

TT

Nội dung

Lịch đăng ký học

Đợt 1 (01/8-25/9/13)

Học kỳ I (13-14)

Lịch đăng ký học

Đợt 2 (17/10-11/12/13)

Học kỳ II (13-14)

Ghi chú

Đăng ký

Nộp tiền

Đăng ký

Nộp tiền

1

Sinh viên CQ48, CQ49, CQ50

Chiều 17/6-20/6/13

 trên Website

24/6/13:CQ48

25/6/13:CQ49

26/6/13:CQ50

23/8-27/8/13

trên Website

03/9/13:CQ48

04/9/13:CQ49

05/9/13:CQ50

LỊCH HỌC và DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CHÍNH THỨC XEM TRÊN WEBSITE: aof.edu.vn/daotao từ ngày 30/7/13 (đối với các học phần/môn học vào học Đợt 1: 01/8-25/9)

từ ngày 14/10/13 (đối với các học phần/môn học vào học Đợt 2: 17/10-11/12)

 

 

Tại P211-Ban TCKT

Tại P211-Ban TCKT

2

Sinh viên khóa cũ đào tạo theo HTTC

(CQ46, CQ47)

Chiều 17/6-20/6/13

 trên Website

26/6/13

23/8-27/8/13

trên Website

30/8/13

 

Tại P211-Ban TCKT

Tại P211-Ban TCKT

3

Sinh viên khóa cũ các hệ (CQ, LTĐH, ĐHVB2) còn quyền học tại HV đào tạo theo Niên chế

Đăng ký&nộp tiền từ 10/6--14/6/13

tại P211-Ban TCKT

Đăng ký&nộp tiền từ 26/8--30/8/13

tại P211-Ban TCKT

4

Sinh viên hệ LTĐH, ĐHVB2

5

Thực tập lại (các khóa cũ còn quyền học tại HV)

Đăng ký& nộp tiền từ ngày 10/6-26/6/13 tại P211-Ban TCKT

 

Ghi chú: - Sinh viên hệ ĐH chính quy, liên thông đại học, đại học VB2 đang trong thời gian đi thực tập cuối khóa không được học lại học phần/môn học.

                - Sinh viên khóa cũ đào tạo theo HTTC (khóa 46,47): Nếu việc đăng ký học lại trên Website không thực hiện được thì đăng ký trực tiếp vào ngày nộp tiền theo lịch thông báo.

- Các thông tin liên quan đến tổ chức học lại, sinh viên xem trực tiếp trên Website:

 aof.edu.vn/daotao.

 

3.  Lịch tập hợp nhu cầu học lại, thực tập lại (xem lịch chi tiết kèm theo)

- Sau khi kết thúc lịch đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) theo kế hoạch thông báo, Ban Quản lý đào tạo căn cứ vào danh sách sinh viên nộp tiền thực tế tại Ban Tài chính kế toán để xác định việc mở lớp học lại chính thức trong kỳ.

- Lịch học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) đối với các học phần/môn học được thông báo chính thức từ ngày 30/7/13 (Đợt 1) và 14/10/13 (Đợt 2).  

4. Nguyên tắc bố trí học lại

- Các môn học/học phần có số sinh viên đăng ký học lại (trừ học phần thực tập cuối khóa) có từ 10 SV trở lên bố trí học lớp riêng ngoài giờ hành chính (học tối từ thứ 2 đến thứ 7). Nếu số lượng sinh viên đăng ký dưới 10 SV bố trí chuyển sang học ghép phù hợp với lịch học chính khóa đã thông báo.

5.  Lệ phí học lại: Thực hiện theo Quy định của Học viện Tài chính.

6.  Yêu cầu đối với sinh viên đăng ký học lại

6.1- Căn cứ vào danh mục các học phần/môn học được bố trí học lại trong kỳ, sinh viên đăng ký học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) phải đảm bảo đúng Quy chế hiện hành.

6.2- SV đăng ký học lại cùng thời điểm học đã thông báo chỉ được đăng ký 1 học phần/môn học. Riêng sinh viên CQ48, LTĐH khóa 15, ĐH văn bằng 2 khóa 11 và khóa cũ, nếu có nhu cầu mở lớp riêng đối với các học phần/môn học không có trong kế hoạch thông báo liên hệ với Ban QLĐT (P307) sáng ngày 15/6/2013 (Thứ 7) đối với đợt 1 và sáng 17/8/2013 (Thứ 7) đối với đợt 2 để được bố trí học phù hợp.

6.3- Sinh viên có nhu cầu học lại đối với các học phần/môn học phải đăng ký và nộp tiền học đúng thời gian quy định theo lịch thông báo (Sau thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng, sinh viên không được bố trí học lại).

6.4- Trường hợp học phần/môn học chuyển sang học ghép (do không mở được lớp riêng theo quy định), sinh viên nhận hợp đồng học tập tại Ban Quản lý đào tạo (P307) trước ngày vào học ít nhất 01 ngày. Riêng các học phần/môn học không có lớp học ghép trong kỳ, Học viện hoàn trả lại tiền đã nộp cho sinh viên.

6.5- Sinh viên đang theo học cùng lúc hai chương trình (song ngành) có thể đăng ký học lại nếu không bị trùng lịch học đã thông báo.

6.6- Sinh viên đăng ký học lại không đúng quy trình, quy định phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của bản thân.

6.7- Sinh viên đăng ký học lại trực tiếp trên Website: tinchi.hvtc.edu.vn hoặc tinchi.aof.edu.vn

14331 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)