Thông báo Số: 34/TB-QLĐT V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ I năm học 2013-2014 đối với sinh viên CQ48 và CQ49

1.  Thời gian đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình

TT

Nội dung

Đăng ký học

Nộp tiền học

 

Thời gian

Địa điểm

Thời gian

Địa điểm

 

1

Sinh viên CQ48, CQ49

Chiều 14/6 đến 16/6/2013

Website :

tinchi.aof.edu.vn;

tinchi.hvtc.edu.vn

21/6/2013

Ban Tài chính kế toán-Phòng 211

 

2. Kế hoạch học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2013-2014

(Có kế hoạch chi tiết kèm theo CQ48 , CQ49)

- Các học phần có số sinh viên đăng ký học từ 10 SV trở lên bố trí học lớp riêng ngoài giờ hành chính (học các buổi tối trong tuần). Nếu số lượng sinh viên đăng ký dưới 10 SV bố trí học ghép với lịch học chính khóa hoặc lớp học tối phù hợp.

- Lịch học và thi chính thức đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2013-2014 thông báo từ ngày 30/7/2013 trên Website: aof.edu.vn/daotao và tại Khoa QLSV (sau khi có số liệu sinh viên đăng ký học và nộp tiền học phí tại Ban TCKT).

3.  Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

3.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối phối hợp với công ty phần mềm và các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến tổ chức học cùng lúc hai chương trình.

- Tổ chức đăng ký học, lập lịch học, lịch thi, lập danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình và thông báo lịch chính thức cho các đơn vị liên quan sau khi có kết quả đăng ký học chính thức của sinh viên.

3.2. Ban Tài chính kế toán

- Chủ động phối hợp với công ty phần mềm Thiên An để đảm bảo tiến độ thu tiền học phí học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch thông báo.

- Kết thúc thời gian thu học phí, tổng hợp số liệu sinh viên nộp tiền học phí các học phần/môn học chuyển Ban Quản lý đào tạo để thông báo lịch học chính thức trong kỳ.

- Phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình đăng ký và nộp tiền học của sinh viên.

3.3. Trung tâm thông tin

- Phối hợp với Ban QLĐT và đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời các sự cố máy tính, hệ thống mạng trong quá trình tổ chức đăng ký học cho SV.

- Phối hợp với công ty Phần mềm để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Kiểm tra tổng thể hệ thống mạng máy tính để đáp ứng việc đăng ký học của sinh viên (kể cả trên mạng diện rộng và mạng nội bộ).

3.4. Các Khoa QLSV

- Thông báo lịch cụ thể và đôn đốc sinh viên thuộc Khoa quản lý đăng ký học đúng thời hạn đã thông báo.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến học cùng lúc hai chương trình.

4.  Yêu cầu sinh viên học cùng lúc hai chương trình

- Có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa, kế hoạch đào tạo năm học kỳ I năm học 2013-2014, nghiên cứu và thực hiện Quy chế đào tạo học cùng lúc hai chương trình.

- Sinh viên học cùng lúc hai chương trình đăng ký và nộp tiền học theo lịch đã thông báo. Ngoài thời gian thông báo, Ban Quản lý đào tạo không bố trí cho sinh viên đăng ký bổ sung học cùng lúc hai chương trình.

- Sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình có thể đăng ký học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) các học phần học kỳ I năm học 2013-2014 nếu không trùng lịch học cùng lúc hai chương trình đã đăng ký.

- Trường hợp phát sinh sự cố không đăng ký được trực tiếp trên Website, sinh viên nộp tiền học trực tiếp tại Ban TCKT theo kế hoạch.

- Các thông tin liên quan đến học cùng lúc hai chương trình và các thông tin liên quan khác, SV xem trực tiếp trên Website: aof.edu.vn/daotao và tại Khoa QLSV liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

8234 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)