Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50
Thực hiện kế hoạch đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với sinh viên hệ đại học chính quy, Giám đốc Học viện thông báo việc tổ chức triển khai đăng ký học theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 học kỳ I năm học 2013-2014 như sau:

I- Tổ chức đăng ký học chính thức theo HTTC đối với sinh viên CQ48, CQ49 & CQ50 (có lịch chi tiết kèm theo)

Khóa

Đăng ký học chính thức trên Website của HVTC

Lần 1

Lần 2

Lần 3

CQ48

Từ 15/5-23/5/2013

12/6/2013

Sáng 14/6/2013

CQ49

Từ 24/5-01/6/2013

CQ50

Từ 02/6-10/6/2013

- Địa chỉ đăng ký học chính thức trên Website: http://tinchi.hvtc.edu.vn hoặc http://tinchi.aof.edu.vn

- Tổ chức đăng ký lần 2, lần 3 đối với sinh viên đăng ký không thành công ở lần 1

- Sinh viên CQ48, CQ49, CQ50 đăng ký chưa thành công lần 1 xem danh sách sinh viên đăng ký bổ sung trên Website của Học viện hoặc tại Khoa QLSV từ 15h30’: 11/6/2013 (lần 2) và 13/6/2013 (lần 3).

- Các thông tin liên quan đến việc đăng ký: Hướng dẫn đăng ký học, kết quả đăng ký, danh sách sinh viên phải đăng ký bổ sung và các thông tin khác,… SV xem trực tiếp trên Website: http://aof.edu.vn/daotao hoặc tại Khoa QLSV liên quan.

II- Nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan

1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đơn vị đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến đào tạo theo HTTC.

- Triển khai tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2013- 2014 cho SV các khóa CQ48, CQ49, CQ50. Thông báo kết quả đăng ký kịp thời cho SV qua Khoa QLSV liên quan và trên Website: http://aof.edu.vn/daotao

- Đảm bảo tiến độ lập lịch, bàn giao lịch giảng, danh sách lớp tín chỉ và công bố thông tin kịp thời, đầy đủ trên Website.

2. Trung tâm thông tin

- Phối hợp với Ban QLĐT và đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời các sự cố máy tính, hệ thống mạng trong quá trình tổ chức đăng ký tín chỉ cho SV.

- Phối hợp với công ty Phần mềm để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Kiểm tra tổng thể hệ thống mạng máy tính để đáp ứng việc đăng ký tín chỉ của sinh viên (kể cả trên mạng diện rộng và mạng nội bộ).

3. Các Khoa QLSV và cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm)

- Khoa QLSV:

+ Thông báo lịch cụ thể cho SV thuộc Khoa quản lý và phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai tốt việc đăng ký học theo HTTC cho sinh viên.

+ Thu bản chính Phiếu đăng ký học phần của SV theo lớp hành chính (đã có xác nhận của cố vấn học tập) từ ngày 08/8-13/8/2013 và chuyển về Ban QLĐT (P304 - đ/c Việt) từ ngày 14/8-19/8/2013.

+ VPK đôn đốc SV thuộc Khoa đăng ký học đúng thời hạn và chủ động cập nhật các thông tin trên Website trước, trong và sau khi kết thúc thời gian đăng ký.

+ Phối hợp với Ban QLĐT thông báo kịp thời các thông tin liên quan đến đăng ký học cho SV biết và thực hiện.

- Cố vấn học tập kiểm tra và xác nhận thông tin trên Phiếu đăng ký học phần của sinh viên do mình phụ trách.

4. Sinh viên CQ48, CQ49, CQ50

- Có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa hệ đại học chính quy, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo theo HTTC (Quy định 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính).

- Xem kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2013-2014 trên Website: http://aof.edu.vn/daotao từ ngày 13/5/2013 (Thứ 2) để đăng ký đúng học phần/môn học bố trí học trong kỳ. Sinh viên đăng ký lịch học các học phần phải cùng 01 hội trường (kể cả cùng ký hiệu của hội trường: Chạy-X, Thông báo sau-TBS); đăng ký đúng lộ trình lịch học (TKB) của cả 2 giai đoạn học và cùng buổi (sáng hoặc chiều); đăng ký đúng thời gian theo lịch đã thông báo. Nếu sinh viên đăng ký lịch học trong kỳ không đúng quy trình đã thông báo của Ban QLĐT thì kết quả đăng ký sẽ bị hủy bỏ và sinh viên phải tự đăng ký lại theo hướng dẫn (Danh sách sinh viên đăng ký bổ sung được thông báo trên Website: http://tinchi.hvtc.edu.vn hoặc http://tinchi.aof.edu.vn).

(Hiện tại, HVTC chỉ tổ chức cho SV đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Hết thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình).

- Sinh viên CQ48, CQ49, CQ50 các chuyên ngành đào tạo chủ động in Phiếu đăng ký học phần của cá nhân, kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu đăng ký học. Thời gian in Phiếu đăng học phần cá nhân chính thức sau ngày 20/6/2013 để đảm bảo dữ liệu in ấn chính xác và đủ thông tin. Thời gian nộp bản chính Phiếu đăng ký học phần cá nhân về Khoa QLSV từ ngày 08/8-13/8/2013 (SV lưu giữ bản phôtô để đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết).

Trước khi in và nộp Phiếu đăng ký học phần cá nhân, SV phải kiểm tra lại hội trường học; lịch học các học phần/môn học trong kỳ (đặc biệt là lịch học môn tự chọn đã bố trí); nếu thấy trùng lịch học hoặc hội trường học, sinh viên chủ động liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (P304) để giải quyết kịp thời. Thời gian xử lý điều chỉnh việc trùng lịch học, hội trường học (nếu có) đối với sinh viên các khóa từ ngày 20/6 - 25/6/2013 Sau thời hạn trên, sinh viên phải chịu trách nhiệm về lịch học chính khóa đã đăng ký học trong kỳ.

- Những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ, sinh viên phản hồi vào địa chỉ: banqldt trên cổng đăng ký tín chỉ hoặc email:  dangkytinchihvtc@gmail.com để được hướng dẫn và giải đáp.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./.

              Quản lý đào tạo            

 

37435 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)