Quy trình đăng ký học phần tín chỉ

Trước thời điểm đăng ký tín chỉ của mỗi kỳ học, Học viện gửi thông báo về: kế hoạch đào tạo, lịch học (thời khóa biểu), lịch đăng ký tín chỉ lên cổng thông tin tinchi.hvtc.edu.vn & aof.edu.vn/daotao . Sinh viên phải xem và nắm được những thông tin trên. Sinh viên phải đọc kỹ sổ tay hướng dẫn đăng ký tín chỉ trên cổng thông tin tinchi.hvtc.edu.vn trước khi đăng ký.

-          Xem kế hoạch đào tạo: để biết được các học phần/môn học được bố trí trong kỳ học, số tín chỉ của từng học phần, tổng số tín chỉ tối đa và tối thiểu được đăng ký trong một kỳ học, thời gian (giai đoạn) học,…

-          Xem lịch học (thời khóa biểu): để biết được ca học, tiết học, hội trường học (gồm cả hội trường chạy), sức chứa hội trường, số lớp tín chỉ được lựa chọn,…

-          Xem thông báo lịch đăng ký tín chỉ: để biết được thời gian đăng ký tín chỉ của từng lớp, thời gian in phiếu đăng ký học phần, nộp phiếu đăng ký học phần,…  

Lược đồ đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

Các bước đăng ký tín chỉ:

Bước 1. Đăng nhập

Sinh viên truy cập vào địa chỉ cổng thông tin : http://tinchi.hvtc.edu.vn

Mỗi sinh viên được cấp một tài khoản cá nhân gồm tên người dùng & mật khẩu.

              - Tên người dùng: mặc định là mã số sinh viên.

        - Mật khẩu: đối với sinh viên lần đầu đăng nhập thì mật khẩu là mã sinh viên (sau khi đăng nhập lần đầu sinh viên phải thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân mình, tránh để người khác biết mật khẩu của mình).

Để đăng nhập sinh viên click vào mục “Đăng nhập” phía góc trên bên phải của cổng thông tin.


Sau đó sẽ xuất hiện mục “Đăng nhập cổng đăng ký tín chỉ” , sinh viên nhập đầy đủ tên người dùng và mật khẩu vào các mục tương ứng, sau đó click vào nút “Đăng nhập”.


Bước 2. Đăng ký môn học/học phần


-          Đối với sinh viên đăng ký học chính khóa: Chọn vào mục “ĐĂNG KÝ HỌC” \”ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH CHÍNH”.

-          Đối với sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình (song ngành) : Chọn vào mục “ĐĂNG KÝ HỌC”\”ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH HỌC THỨ 2”.

-          Đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung những học phần chưa học: Chọn vào mục “Đ.KÝ HỌC LẠI & CẢI THIỆN”.

Sau khi click chọn vào mục trên, màn hình sẽ xuất hiện các học phần/môn học được bố trí trong kỳ học ứng với từng chuyên ngành của sinh viên. Đối với mỗi học phần sẽ có các trường tương ứng như: Số tín chỉ, Bắt buộc, Tự chọn, Còn trống, Đăng ký học.

+ Số tín chỉ: thể hiện số tín chỉ của mỗi học phần/môn học là 0, 1, 2, 3, 4,..

+ Bắt buộc, Tự chọn: thể hiện học phần là loại học phần tự chọn hay bắt buộc.

+ Còn trống: thể hiện học phần tương ứng còn trống bao nhiêu chỗ để sinh viên có thể đăng ký thêm, nếu “Còn trống” bằng 0 thì sinh viên không đăng ký thêm học phần này nữa.

+ Đăng ký học: Sinh viên muốn đăng ký học phần nào thì tick vào ô “Đăng ký học” tương ứng, hoặc sinh viên có thể bỏ dấu tick nếu muốn hủy học phần tương ứng.

Sau khi chọn các học phần/môn học xong, sinh viên chọn vào mục “Đăng ký lớp tín chỉ” để đăng ký lịch học, hội trường học, tên lớp tín chỉ cho những học phần/môn học đã chọn.

 

Bước 3. Đăng ký lớp tín chỉ

 Đối với mỗi “Tên học phần” sẽ có các trường tương ứng: Tên lớp tín chỉ, Ca học, Lịch học, Phòng học, Còn trống, Chọn lớp.

Sinh viên click vào mục “Chọn lớp” tương ứng với lớp tín chỉ mình muốn đăng ký học. Nếu lớp tín chỉ nào có mục “Còn trống” bằng 0 thì sinh viên không thể đăng ký thêm vào lớp tín chỉ này được.

Chú ý: Để đăng ký các lớp tín chỉ nhanh và chính xác, mà không bị trùng thời khóa biểu thì sinh viên nên đăng ký các lớp tín chỉ theo 1 lộ trình. Ví dụ: Sinh viên đăng ký môn GDTC ở lớp tín chỉ AED0267C5021.3_LT, môn Toán cao cấp 2 ở lớp tín chỉ AMA0238C5021.3_LT, … các môn khác cũng đăng ký ở lớp tín chỉ …5021.3_LT thì sinh viên đã đăng ký đúng theo 1 lộ trình, ngoại trừ học phần ngoại ngữ phải tách lớp tín chỉ.

(Ký hiệu …5021.3_LT: 50_khóa học, 21_mã chuyên ngành kế toán, .3_lớp tín chỉ thứ 3, LT_lớp lý thuyết),

 

Bước 4. Lưu kết quả đăng ký tín chỉ

Sau khi lựa chọn lớp tín chỉ cho các học phần, chọn “Lưu kết quả đăng ký” để kết thúc việc đăng ký tín chỉ của mình.

Chú ý: khi máy tính báo lưu kết quả thành công thì sinh viên mới hoàn thành việc đăng ký tín chỉ của mình, nếu khi lưu kết quả máy tính báo lỗi thì phải thực hiện lại việc đăng ký tín chỉ.

 

Bước 5. In kết quả đăng ký tín chỉ

Sinh viên chọn vào mục “In kết quả đã đăng ký” để in phiếu đăng ký học phần của mình. Sinh viên kiểm tra lại thông tin trên phiếu đăng ký học phần của mình đã chính xác chưa, sau đó lưu lại phiếu để tra cứu khi cần thiết.

Sinh viên xem thông báo của Học viện để biết được thời gian in và nộp phiếu đăng ký học phần. Phiếu đăng ký học phần phải được giáo viên cố vấn xác nhận trước khi nộp phiếu về khoa quản lý sinh viên. Văn phòng khoa tập hợp đầy đủ phiếu của toàn bộ sinh viên khoa mình, sau đó gửi về ban QLĐT để lưu trữ và xử lý khi cần thiết.

 

Bước 6. Thoát khỏi cổng thông tin

Sinh viên chọn vào mục “Đăng xuất” trước khi thoát khỏi cổng thông tin để bảo mật thông tin cá nhân.
86741 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)