Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối)

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50

Theo Thông báo số 998/TB-HVTC ngày 24/09/2012 của Giám đốc HVTC, Ban Quản lý đào tạo tổ chức triển khai cho sinh viên các khóa CQ47.51, CQ48, CQ49 và CQ50 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012-2013;

Theo Thông báo số 102/TB-QLĐT ngày 12/11/2012, Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký học bổ sung đợt 2 cho các sinh viên chưa đăng ký hoặc chưa đăng ký thành thông đợt 1.

Kết quả đăng ký đợt 2 (tính đến ngày 16/11/2012) vẫn còn 52 sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ trong kỳ, cụ thể:

CQ48: 16 sinh viên , CQ49: 15 sinh viên , CQ50: 21 sinh viên.

          (có danh sách kèm theo)

Để tạo điều kiện học tập cho những sinh viên chưa có tên trong danh sách đã đăng ký học, Ban QLĐT tiếp tục tổ chức cho sinh viên đăng ký đợt 3 (đợt đăng ký tín chỉ cuối cùng) với lịch đăng ký như sau:

Ngày 17/11/2012:  CQ48;

Ngày 18/11/2012: CQ49;

Ngày 19/11/2012: CQ50.

 Đây là đợt đăng ký tín chỉ cuối cùng dành cho sinh viên các khóa. Sau thời gian này Ban QLĐT không tổ chức thêm một đợt đăng ký tín chỉ nào khác. Sinh viên không đăng ký học theo thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Ban QLĐT đề nghị: Các Khoa QLSV liên quan phối hợp với Ban QLĐT để thông báo kịp thời cho các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu QLĐT./.

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 Phạm Thị Hà

(Đã ký)

 

                             DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ HỌC

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Khóa Tên lớp
1 125D3402010008 Tạ Thị Thu Hà 02/09/1994 50 01.01
2 1054011940 Souphathay XAYALATH 13/04/1991 48 01.03
3 1154010078 Chu Tuấn Anh 15/05/1993 49 01.03
4 125D3402010144 Nguyễn Thị Thúy 28/01/1994 50 01.04
5 1154011861 Siphonexay KHAMBOUNMY 16/04/1993 49 02.01
6 125D3402010160 Nguyễn Thị Thanh Huyền 14/03/1994 50 02.01
7 125D3402010417 Nguyễn Thị Huế 28/07/1993 50 05.03
8 1054010606 Vũ Thuỳ Linh 13/12/1992 48 08.04
9 125D3402010563 Phan Thu Trang 01/05/1995 50 08.04
10 125D3402010579 Nguyễn Thu Hà 25/07/1993 50 11.01
11 1054010759 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 28/10/1991 48 11.04
12 125D3402010843 Cao Thị Hương Giang 19/01/1994 50 11.08
13 125D3402010891 Phạm Cao Lâm 21/01/1994 50 11.09
14 1154011124 Đỗ Ngọc Anh 11/08/1993 49 11.14
15 1154011125 Hoàng Tuấn Anh 02/09/1993 49 11.14
16 125D3402011357 Nguyễn Tuấn Đạt 28/06/1994 50 15.01
17 125D3402011387 Vũ Thị Trang 29/09/1994 50 15.01
18 1054011941 Sengaloun MANIVANH 20/11/1991 48 15.02
19 1054011942 Phaymany OUNLAKHONE 13/04/1990 48 15.03
20 1154011526 Nguyễn Thị Phương 24/08/1993 49 15.06
21 125D3402011652 Nguyễn Thị Như 08/12/1994 50 15.08
22 1154011660 Lê Duy Quang 06/08/1993 49 16.01
23 125D3402011711 Hoàng Ngọc Huyền 07/03/1994 50 16.02
24 1054011623 Lê Đình Khôi 20/05/1992 48 17.02
25 1054011943 Nong VONGLEUXAY 13/09/1990 48 17.02
26 1154011797 Nguyễn Bình Sinh 12/10/1993 49 18.01
27 1154011807 Trịnh Văn Đức 07/02/1993 49 18.02
28 1054020036 Phan Thị Thủy 11/02/1992 48 21.01
29 1154020045 Hoàng Thế Hiếu 05/07/1993 49 21.02
30 125D3403010101 Phí Mai Hồng 28/11/1994 50 21.04
31 1054020296 Phạm Văn Chinh 17/11/1992 48 21.08
32 1154020276 Dương Công Hậu 12/10/1993 49 21.08
33 1154020375 Nguyễn Phương Dung 20/07/1993 49 21.11
34 1154020416 Đào Tiến Đạt 28/05/1993 49 21.12
35 1154020578 Đỗ Phương Thảo 04/07/1993 49 21.16
36 1054020671 Nguyễn Thị Thắm 13/04/1992 48 21.17
37 125D3403010518 Nguyễn Vân Anh 19/10/1993 50 21.17
38 125D3403010698 Phạm Hùng Cường 24/07/1994 50 22.04
39 125D3403010881 Ngô Quang Hưng 17/10/1994 50 22.09
40 125D3403010948 Nguyễn Hoàng Hiệp 31/08/1994 50 23.01
41 125D3403010981 Nguyễn Minh Đạt 27/05/1993 50 23.02
42 125D3403011003 Trịnh Văn Tam 15/04/1994 50 23.02
43 1054030005 Phạm Minh Đức 02/06/1992 48 31.01
44 1054030008 Lê Bá Hoàn 20/05/1986 48 31.01
45 1054030011 Trương Văn Hùng 04/08/1991 48 31.01
46 1054030079 Hoàng Minh Ngọc 14/03/1991 48 31.01
47 1154030016 Trần Thị Mai 02/02/1993 49 31.01
48 1054030053 Phạm Quang Quí 21/08/1992 48 31.02
49 1154030054 Lê Xuân Thu 11/05/1993 49 31.02
50 125D3401010050 Nguyễn Duy Toản 28/11/1994 50 31.02
51 854030132 Đào Thị Thắm 03/10/1990 48 32.02
52 125D3401010106 Vũ Diệu Trang 18/01/1993 50 32.02
28342 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)