Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối)

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50

Theo Thông báo số 998/TB-HVTC ngày 24/09/2012 của Giám đốc HVTC, Ban Quản lý đào tạo tổ chức triển khai cho sinh viên các khóa CQ47.51, CQ48, CQ49 và CQ50 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012-2013;

Theo Thông báo số 102/TB-QLĐT ngày 12/11/2012, Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký học bổ sung đợt 2 cho các sinh viên chưa đăng ký hoặc chưa đăng ký thành thông đợt 1.

Kết quả đăng ký đợt 2 (tính đến ngày 16/11/2012) vẫn còn 52 sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ trong kỳ, cụ thể:

CQ48: 16 sinh viên , CQ49: 15 sinh viên , CQ50: 21 sinh viên.

          (có danh sách kèm theo)

Để tạo điều kiện học tập cho những sinh viên chưa có tên trong danh sách đã đăng ký học, Ban QLĐT tiếp tục tổ chức cho sinh viên đăng ký đợt 3 (đợt đăng ký tín chỉ cuối cùng) với lịch đăng ký như sau:

Ngày 17/11/2012:  CQ48;

Ngày 18/11/2012: CQ49;

Ngày 19/11/2012: CQ50.

 Đây là đợt đăng ký tín chỉ cuối cùng dành cho sinh viên các khóa. Sau thời gian này Ban QLĐT không tổ chức thêm một đợt đăng ký tín chỉ nào khác. Sinh viên không đăng ký học theo thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Ban QLĐT đề nghị: Các Khoa QLSV liên quan phối hợp với Ban QLĐT để thông báo kịp thời cho các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu QLĐT./.

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 Phạm Thị Hà

(Đã ký)

 

21617 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)