Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1)


Kính gửi:      - Các Khoa QLSV có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50

 
Theo Thông báo số 998/TB-HVTC ngày 24/09/2012, Ban Quản lý đào tạo tổ chức triển khai cho sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 và CQ50 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012-2013.

Thời gian đăng ký học đã được bố trí từ ngày 02/10 - 11/11/2012.

Theo thống kê cho thấy, tính đến ngày 12/11/2012 hầu hết sinh viên các khóa đã đăng ký tín chỉ thành công:

Kết quả thống kê:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

CQ47.51

106

104

2

CQ48

3442

3378

64

CQ49

3322

3296

26

CQ50

3275

3240

35

Tổng cộng:

10145

10018

127

Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký lịch học của mình (có danh sách SV kèm theo). Để đẩy nhanh tiến độ đăng ký, Học viện thông báo lịch đăng ký tín chỉ đợt 2 như sau:

Ngày 13/11/2012: CQ47.51 & CQ48;

Ngày 14/11/2012: CQ49 ;

Ngày 15/11/2012: CQ50.

Ban QLĐT đề nghị các Khoa QLSV thông báo kịp thời cho các sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu QLĐT./.

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 Nguyễn Đào Tùng

 

3818 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:43:36 AM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:50 PM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
SINH VIEN NGHI TET (1/16/2012 10:36:40 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)