Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3)

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 


Số: …../TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày 21  tháng 5 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

V/v Kết quả và lịch đăng ký học bổ sung lần cuối học phần còn thiếu

 đối với  sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I  năm học 2012-2013 (Lần 3)

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV và các Ban có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ47, CQ48 & CQ49

 
 

 

 

           

Căn cứ vào Thông báo số 270/TB-HVTC ngày 06/4/2012 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức đang ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49.

Căn cứ vào Thông báo số 36/TB-QLĐT về kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu (lần 2) đối với  sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I  năm học 2012-2013.

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả và lịch đăng ký bổ sung (lần 3) theo HTTC học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 như sau:

1. Số SV đăng ký thiếu học phần đã bố trí trong kỳ: 8 sinh viên (CQ48.22) (có danh sách kèm theo)

2. Tổng số SV chưa đăng ký: 54 sinh viên.

Trong đó Khoa Tài chính công: 3 SV; Khoa Thuế - Hải quan: 3 SV; Khoa Tài chính doanh nghiệp: 5 SV; Khoa Ngân hàng – Bảo hiểm: 10 SV; Khoa Tài chính quốc tế: 1 SV; Khoa Kế toán: 15; Khoa Quản trị kinh doanh: 10 SV; Khoa Ngoại ngữ: 4 SV - (Có danh sách kèm theo)

3. Thời gian đăng ký học theo HTTC bổ sung lần 3 (đối với những SV chưa đăng ký và SV đăng ký thiếu học phần đã bố trí trong kỳ):

Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký lần cuối cùng cho sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 chưa có kết quả đăng ký học từ 9h00’ ngày 21/5/2012 đến 15h00’ ngày 22/5/2012.

           

Đây là đợt đăng ký tín chỉ cuối cùng dành cho sinh viên các khóa, ngoài ra Ban QLĐT sẽ không tổ chức thêm một đợt đăng ký tín chỉ nào khác. Sinh viên không đăng ký coi như không có tên trong danh sách lớp.

            Đề nghị các Khoa QLSV có liên quan thông báo cho SV thuộc Khoa biết và thực hiện đăng ký theo lịch./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu QLĐT.

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Đào Tùng

 

37847 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:43:36 AM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:50 PM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
SINH VIEN NGHI TET (1/16/2012 10:36:40 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)