Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2)

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số: 35/TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 16  tháng 5 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

V/v Kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu

 đối với  sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I  năm học 2012-2013 (Lần 2)

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV và các Ban có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ47, CQ48 & CQ49

 
 

 

 

           

Căn cứ vào Thông báo số 270/TB-HVTC ngày 06/4/2012 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức đang ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49. Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả và lịch đăng ký bổ sung (lần 2) theo HTTC học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 như sau:

1. Kết quả đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2012-2013

1.1. Tổng số SV đã đăng ký thành công tính đến 14/5/2012:  10.359 SV. Trong đó:

- Số SV đăng ký thiếu học phần đã bố trí: 41 sinh viên (CQ48.22: 22 SV, CQ49.17&22: 19 SV)  (có danh sách kèm theo)

- Có 14 SV của CQ49.22 đã đăng ký cả hai môn tự chọn trong kỳ là môn Quản lý hành chính công và Kinh tế môi trường (trong khi chỉ được chọn một trong hai môn trên). Do vậy, Ban QLĐT đã chủ động hủy 1 môn tự chọn của sinh viên (có danh sách kèm theo). Nếu sinh viên có nguyện vọng đổi lại môn tự chọn đã thông báo, liên hệ Ban QLĐT (P307) để giải quyết vào chiều ngày 18/5/2012 (Thứ 6)

1.2. Tổng số SV chưa đăng ký: 220 sinh viên. Trong đó:

- Số SV đăng ký sai lộ trình học nên bị trùng lịch học và phải đăng ký lại: 15 sinh viên (CQ47: 2 SV, CQ48: 12 SV, CQ49: 1 SV) – (có danh sách kèm theo)

- Số SV chưa đăng ký học theo kế hoạch đã thông báo: 205 sinh viên (CQ47: 78 SV, CQ48: 85 SV, CQ49: 42 SV)- (Có danh sách kèm theo)

2. Thời gian đăng ký học theo HTTC bổ sung lần 2 (đối với SV chưa đăng ký và SV đăng ký thiếu học phần đã bố trí):

Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký lần 2  cho sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 chưa có kết quả đăng ký học và  vào chiều 17/5 (từ 14h00’) và ngày 18/5/2012.

            Đề nghị các Khoa QLSV có liên quan thông báo cho SV thuộc Khoa biết và thực hiện đăng ký theo lịch.

            Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý đào tạo (P.307) để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu QLĐT.

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Đào Tùng

 

62113 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:43:36 AM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:50 PM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
SINH VIEN NGHI TET (1/16/2012 10:36:40 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)