Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

         

         Số: 06 /TB-QLĐT                            Hà Nội, ngày 03 tháng 2  năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng)

đợt 1 học kỳ II năm học 2011-2012

Căn cứ Thông báo số 130/TB-QLĐT ngày 01 tháng 12 năm 2011 về việc đăng ký học lại và học cải thiện điểm đợt 1 học kỳ II năm học 2011- 2012.

Căn cứ Thông báo số 142/TB-QLĐT ngày 23 tháng 12 năm 2011 về việc dự kiến lịch học và thi các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011- 2012.

Căn cứ kết quả đăng ký và điều kiện mở lớp học lại và học cải thiện điểm (học lớp riêng).

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả mở lớp học lại và học cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011- 2012 của các học phần/môn học như sau:

1. Các môn học/học phần đủ điều kiện mở lớp:

1. Đường lối CM của Đảng CSVN

2. Kế toán tài chính 1

3. Kinh tế vi mô

4. Tin học đại cương

5. Toán cao cấp HP1

6. Kinh tế vĩ mô

7. Toán cao cấp HPII

8. Thống kê doanh nghiệp

9. Cơ sở dữ liệu 1

 

2. Các môn học/học phần không đủ điều kiện mở lớp học lại (do số lượng SV đăng ký ít):

1. Tài chính tiền tệ

2. Tư tưởng HCM

3. Lý thuyết XS&TK toán

4. Nguyên lý thống kế

5. Pháp luật đại cương

6. Tài chính doanh nghiệp

7. Pháp luật kinh tế

8. Những NLCB của CNMLN2

9. Ngoại ngữ CN2

10. Quản trị NHTM

11. Mô hình toán kinh tế

12. Bảo hiểm

13. Quản trị kinh doanh

14. Kinh tế phát triển

Những SV đã đăng ký học các môn học không đủ điều kiện mở lớp nêu trên đến phòng 211 (Ban TCKT) nhận lại kinh phí đã nộp.

 Ban QLĐT đề nghị các Khoa QLSV có liên quan thông báo cho sinh viên; các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên của Bộ môn biết để thực hiện./

 


Nơi nhận:

- Các Khoa, Ban, Bộ môn liên quan;                                                                                                                TRƯỞNG BAN       

- Ban cán sự các lớp sinh viên;

- Lưu QLĐT.

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     Phạm Văn Liên

                                                                                   

 

 

85984 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)