Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

         

         Số: 06 /TB-QLĐT                            Hà Nội, ngày 03 tháng 2  năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng)

đợt 1 học kỳ II năm học 2011-2012

Căn cứ Thông báo số 130/TB-QLĐT ngày 01 tháng 12 năm 2011 về việc đăng ký học lại và học cải thiện điểm đợt 1 học kỳ II năm học 2011- 2012.

Căn cứ Thông báo số 142/TB-QLĐT ngày 23 tháng 12 năm 2011 về việc dự kiến lịch học và thi các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011- 2012.

Căn cứ kết quả đăng ký và điều kiện mở lớp học lại và học cải thiện điểm (học lớp riêng).

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả mở lớp học lại và học cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011- 2012 của các học phần/môn học như sau:

1. Các môn học/học phần đủ điều kiện mở lớp:

1. Đường lối CM của Đảng CSVN

2. Kế toán tài chính 1

3. Kinh tế vi mô

4. Tin học đại cương

5. Toán cao cấp HP1

6. Kinh tế vĩ mô

7. Toán cao cấp HPII

8. Thống kê doanh nghiệp

9. Cơ sở dữ liệu 1

 

2. Các môn học/học phần không đủ điều kiện mở lớp học lại (do số lượng SV đăng ký ít):

1. Tài chính tiền tệ

2. Tư tưởng HCM

3. Lý thuyết XS&TK toán

4. Nguyên lý thống kế

5. Pháp luật đại cương

6. Tài chính doanh nghiệp

7. Pháp luật kinh tế

8. Những NLCB của CNMLN2

9. Ngoại ngữ CN2

10. Quản trị NHTM

11. Mô hình toán kinh tế

12. Bảo hiểm

13. Quản trị kinh doanh

14. Kinh tế phát triển

Những SV đã đăng ký học các môn học không đủ điều kiện mở lớp nêu trên đến phòng 211 (Ban TCKT) nhận lại kinh phí đã nộp.

 Ban QLĐT đề nghị các Khoa QLSV có liên quan thông báo cho sinh viên; các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên của Bộ môn biết để thực hiện./

 


Nơi nhận:

- Các Khoa, Ban, Bộ môn liên quan;                                                                                                                TRƯỞNG BAN       

- Ban cán sự các lớp sinh viên;

- Lưu QLĐT.

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     Phạm Văn Liên

                                                                                   

 

 

86125 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)