Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

         

         Số: 06 /TB-QLĐT                            Hà Nội, ngày 03 tháng 2  năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng)

đợt 1 học kỳ II năm học 2011-2012

Căn cứ Thông báo số 130/TB-QLĐT ngày 01 tháng 12 năm 2011 về việc đăng ký học lại và học cải thiện điểm đợt 1 học kỳ II năm học 2011- 2012.

Căn cứ Thông báo số 142/TB-QLĐT ngày 23 tháng 12 năm 2011 về việc dự kiến lịch học và thi các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011- 2012.

Căn cứ kết quả đăng ký và điều kiện mở lớp học lại và học cải thiện điểm (học lớp riêng).

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả mở lớp học lại và học cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011- 2012 của các học phần/môn học như sau:

1. Các môn học/học phần đủ điều kiện mở lớp:

1. Đường lối CM của Đảng CSVN

2. Kế toán tài chính 1

3. Kinh tế vi mô

4. Tin học đại cương

5. Toán cao cấp HP1

6. Kinh tế vĩ mô

7. Toán cao cấp HPII

8. Thống kê doanh nghiệp

9. Cơ sở dữ liệu 1

 

2. Các môn học/học phần không đủ điều kiện mở lớp học lại (do số lượng SV đăng ký ít):

1. Tài chính tiền tệ

2. Tư tưởng HCM

3. Lý thuyết XS&TK toán

4. Nguyên lý thống kế

5. Pháp luật đại cương

6. Tài chính doanh nghiệp

7. Pháp luật kinh tế

8. Những NLCB của CNMLN2

9. Ngoại ngữ CN2

10. Quản trị NHTM

11. Mô hình toán kinh tế

12. Bảo hiểm

13. Quản trị kinh doanh

14. Kinh tế phát triển

Những SV đã đăng ký học các môn học không đủ điều kiện mở lớp nêu trên đến phòng 211 (Ban TCKT) nhận lại kinh phí đã nộp.

 Ban QLĐT đề nghị các Khoa QLSV có liên quan thông báo cho sinh viên; các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên của Bộ môn biết để thực hiện./

 


Nơi nhận:

- Các Khoa, Ban, Bộ môn liên quan;                                                                                                                TRƯỞNG BAN       

- Ban cán sự các lớp sinh viên;

- Lưu QLĐT.

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     Phạm Văn Liên

                                                                                   

 

 

85203 lượt truy cập
Các thông báo khác  
TB V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) Học kỳ phụ năm học 2016-2017 (5/5/2017 3:19:00 PM)
TB v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với SV hệ ĐHCQ khóa 54 (bao gồm chất lượng cao) HKII năm học 2016-2017 (2/6/2017 3:14:25 PM)
TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (12/16/2016 4:00:49 PM)
Thông báo (11/18/2016 11:53:53 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/31/2016 11:05:15 PM)
TB V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 (10/27/2016 7:08:37 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (6/6/2016 10:53:16 PM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (5/19/2016 10:29:17 PM)
Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016 (3/1/2016 8:32:38 PM)
Kế hoạch đăng ký và nộp tiền học lại, cải thiện, học bù (12/10/2015 10:12:40 AM)
Thông báo về việc khắc phục lỗi hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ (11/28/2015 2:15:31 PM)
Thời gian đăng ký học lại (11/26/2015 11:21:57 PM)
SỐ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII NĂM HỌC 2015-2016 (11/2/2015 12:06:51 AM)
Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ HKII năm học 2015-206 (10/23/2015 5:14:27 PM)
SINH VIÊN CQ52 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH CHÚ Ý: (9/5/2015 9:26:58 PM)
Lịch tập hợp nhu cầu học lại (9/3/2015 3:26:40 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BÙ (9/2/2015 10:28:10 PM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý: (8/27/2015 10:35:22 AM)
SINH VIÊN CÁC HỆ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀO HỌC KỲ PHỤ CHÚ Ý: (6/5/2015 10:56:26 AM)