THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số: 100/TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 20  tháng 9  năm 2011

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo

 

 

 

 

 

 


 

           

Căn cứ vào quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Tài chính quy định khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ là 14 tín chỉ (sinh viên xếp hạng học lực bình thường) và 10 tín chỉ (sinh viên xếp hạng học lực yếu).

Tuy nhiên, để đảm bảo sau 4 năm sinh viên có thể hoàn thành đầy đủ các học phần/môn học trong chương trình đào tạo để ra trường thì sinh viên từng chuyên ngành cần lưu ý đăng ký số lượng tín chỉ học tập theo kế hoạch chuẩn trong học kỳ II năm học 2011-2012 theo hướng dẫn sau:

TT

Chuyên ngành 

Tổng số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn

Khóa 47

Khóa 48

Khóa 49

1

Quản lý tài chính công               (01)

19

18

16

2

Thuế                                           (02)

17

19

18

3

Hải quan                                     (05)

18

19

16

4

Tài chính bảo hiểm                    (03)

19

20

16

5

Ngân hàng                                  (15)

18

20

17

6

Kinh doanh chứng khoán           (17)

16

18

16

7

Tài chính quốc tế                       (08)

15

18

17

8

Tài chính doanh nghiệp             (11)

18

19

16

9

Định giá tài sản và KD BĐS     (16)

16

18

16

10

Kế toán doanh nghiệp                (21)

18

18

18

11

Kiểm toán                                  (22)

18

17

18

12

Quản trị doanh nghiệp               (31)

16

19

16

13

Marketing                                  (32)

19

19

16

14

Tin học tài chính kế toán           (41)

18

19

16

15

Tiếng anh tài chính kế toán       (51)

22

18

20

16

Phân tích chính sách tài chính   (18)

 

 

16

          Nếu sinh viên không đăng ký học theo kế hoạch chuẩn thì có thể kéo dài thời gian học lớn hơn 4 năm. Do vậy, Ban QLĐT kính đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thông báo trực tiếp cho các cố vấn học tập, sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Các Khoa QLSV

- Lưu QLĐT.

 

KT.TRƯỞNG BAN

Phó trưởng Ban

Nguyễn Đào Tùng

(đã ký)

 

92135 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:43:36 AM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:50 PM)
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
SINH VIEN NGHI TET (1/16/2012 10:36:40 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)