THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số: 100/TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 20  tháng 9  năm 2011

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo

 

 

 

 

 

 


 

           

Căn cứ vào quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Tài chính quy định khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ là 14 tín chỉ (sinh viên xếp hạng học lực bình thường) và 10 tín chỉ (sinh viên xếp hạng học lực yếu).

Tuy nhiên, để đảm bảo sau 4 năm sinh viên có thể hoàn thành đầy đủ các học phần/môn học trong chương trình đào tạo để ra trường thì sinh viên từng chuyên ngành cần lưu ý đăng ký số lượng tín chỉ học tập theo kế hoạch chuẩn trong học kỳ II năm học 2011-2012 theo hướng dẫn sau:

TT

Chuyên ngành 

Tổng số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn

Khóa 47

Khóa 48

Khóa 49

1

Quản lý tài chính công               (01)

19

18

16

2

Thuế                                           (02)

17

19

18

3

Hải quan                                     (05)

18

19

16

4

Tài chính bảo hiểm                    (03)

19

20

16

5

Ngân hàng                                  (15)

18

20

17

6

Kinh doanh chứng khoán           (17)

16

18

16

7

Tài chính quốc tế                       (08)

15

18

17

8

Tài chính doanh nghiệp             (11)

18

19

16

9

Định giá tài sản và KD BĐS     (16)

16

18

16

10

Kế toán doanh nghiệp                (21)

18

18

18

11

Kiểm toán                                  (22)

18

17

18

12

Quản trị doanh nghiệp               (31)

16

19

16

13

Marketing                                  (32)

19

19

16

14

Tin học tài chính kế toán           (41)

18

19

16

15

Tiếng anh tài chính kế toán       (51)

22

18

20

16

Phân tích chính sách tài chính   (18)

 

 

16

          Nếu sinh viên không đăng ký học theo kế hoạch chuẩn thì có thể kéo dài thời gian học lớn hơn 4 năm. Do vậy, Ban QLĐT kính đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thông báo trực tiếp cho các cố vấn học tập, sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Các Khoa QLSV

- Lưu QLĐT.

 

KT.TRƯỞNG BAN

Phó trưởng Ban

Nguyễn Đào Tùng

(đã ký)

 

92969 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)