SINH VIÊN ĐĂNG KÝ SAI MÔN HỌC (HỌC PHẦN) TỰ CHỌN HK1 năm 2011-2012

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số:  41/TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

    

                              Kính gửi:    Khoa Kế toán

 


             Sau khi kiểm tra lại kết quả đăng ký lịch học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47&CQ48 HK1 năm học 2011-2012, vẫn còn một số sinh viên đăng ký sai môn học (học phần) tín chỉ.  (có danh sách kèm theo).

          Những sinh viên này đăng ký môn học tự chọn học kỳ 1 năm 2011-2012 trùng với môn học tự chọn đã đăng ký ở học kỳ 2 năm 2010-2011.

          Ban QLĐT kính đề nghị Quý Khoa thông báo trực tiếp cho các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện việc đăng ký lại môn học (học phần) tự chọn tại phòng 307 Ban Quản lý đào tạo từ ngày 19/05 đến hết ngày 24/05/2011./.

 

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu QLĐT .

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐĂNG KÝ TRÙNG MÔN VỚI CÁC KỲ TRƯỚC 
17/05/2011
TT Mã SV Họ và tên Tên lớp Khóa học Học kỳ Năm học Tên môn Tên lớp tín chỉ
1 854020397 Nguyễn Trường An 21.12 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_4
  854020397 Nguyễn Trường An 21.12 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_2
2 854020531 Lê Ngọc Đức 21.15 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_3
  854020531 Lê Ngọc Đức 21.15 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_7
3 854021002 Nguyễn Huy Hoàng 21.15 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_3
  854021002 Nguyễn Huy Hoàng 21.15 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_7
4 854020601 Linh Quang Tân 21.16 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_6
  854020601 Linh Quang Tân 21.16 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_7
5 854020633 Nguyễn Thành Luân 21.17 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
  854020633 Nguyễn Thành Luân 21.17 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
6 854020660 Nguyễn Phương Chi 21.18 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
  854020660 Nguyễn Phương Chi 21.18 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
7 854020663 Hà Thị Thuỳ Dương 21.18 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
  854020663 Hà Thị Thuỳ Dương 21.18 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
8 854020671 Đào Thị Mai Hường 21.18 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
  854020671 Đào Thị Mai Hường 21.18 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
9 854020691 Đỗ Thị Sinh 21.18 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
  854020691 Đỗ Thị Sinh 21.18 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
10 854020695 Nguyễn Xuân Thuỷ 21.18 46 1 2011-2012 Kế toán Ngân hàng thương mại CBA039C4621_9
  854020695 Nguyễn Xuân Thuỷ 21.18 46 2 2010-2011 Kế toán ngân hàng thương mại CBA048C4621_9
11 954020003 Lê Thị Duyên 21.01 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4721_2
  954020003 Lê Thị Duyên 21.01 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4721_4
12 954020210 Nguyễn Thị Hoài Trâm 21.05 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4721_5
  954020210 Nguyễn Thị Hoài Trâm 21.05 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4721_2
13 954020319 Nguyễn Tiến Đạt 21.08 47 2 2010-2011 Quản lý hành chính công PAM016C4721_1
  954020319 Nguyễn Tiến Đạt 21.08 47 1 2011-2012 Quản lý hành chính công PAM148C4721_3
14 954020383 Nguyễn Hải Nam 21.09 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4721_2
  954020383 Nguyễn Hải Nam 21.09 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4721_1
15 954020470 Nguyễn Thị Hoà 21.11 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4721_2
  954020470 Nguyễn Thị Hoà 21.11 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4721_6
16 954020694 Nguyễn Quốc Hưng 21.16 47 2 2010-2011 Quản lý hành chính công PAM016C4721_10
  954020694 Nguyễn Quốc Hưng 21.16 47 1 2011-2012 Quản lý hành chính công PAM148C4721_8
17 954020833 Lê Thị Trâm 21.19 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4721_9
  954020833 Lê Thị Trâm 21.19 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4721_5
18 954021010 Nguyễn Đình Hải 22.04 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4722_1
  954021010 Nguyễn Đình Hải 22.04 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4722_1
19 954021041 Phạm Hồng Yến 22.04 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4722_1
  954021041 Phạm Hồng Yến 22.04 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4722_1
20 954021113 Tạ Thị Nhung 22.06 47 1 2011-2012 Quản trị kinh doanh BMA167C4722_1
  954021113 Tạ Thị Nhung 22.06 47 2 2010-2011 Quản trị kinh doanh BMA051C4722_3

KT.TRƯỞNG BAN

Phó trưởng Ban

Nguyễn Đào Tùng

(đã ký)

 

8388 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)