Thông báo số 30/TB-QLĐT v/v Đăng ký tín chỉ HKI năm 2011-2012 (lần 3)

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 


Số:  30 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 25  tháng 4 năm 2011

 

 

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ46, CQ47, CQ48

 

 

           

 

Theo Thông báo số 181/TB-HVTC ngày 24/03/2011, Ban Quản lý đào tạo tổ chức triển khai cho sinh viên CQ46, CQ47, CQ48 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2011-2012.

Theo thông báo số 27/TB-QLĐT ngày 18/04/2011, Thời gian đăng ký học đợt 2 được bố trí từ ngày 19/04 - 24/04/2011.

Kết quả tính đến ngày 25/04/2011 vẫn còn 49 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ, cụ thể:

CQ46: 13 sinh viên , CQ47: 10 sinh viên, CQ48: 26 sinh viên

 (có danh sách kèm theo)

Để tạo điều kiện học tập cho những sinh viên này, Ban QLĐT tiếp tục tổ chức cho sinh viên đăng ký đợt 3 vào ngày 27/04-29/04/2011. Đây là đợt đăng ký tín chỉ cuối cùng dành cho sinh viên các khóa, ngoài ra Ban QLĐT sẽ không tổ chức thêm một đợt đăng ký tín chỉ nào khác.

Ban QLĐT đề nghị các Khoa QLSV thông báo kịp thời cho các sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu QLĐT .

 

KT.TRƯỞNG BAN

Phó trưởng Ban

 

 

 

 

Nguyễn Đào Tùng

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ HỌC
Hệ: Đại học chính quy
25/04/2011
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Khóa Tên lớp
1 0854010094 Quách Tuấn Đức 09/01/1990 46 01.03
2 0854010448 Đặng Thuý Ngân 20/01/1990 46 08.02
3 0854010474 Trần Cường 15/12/1990 46 11.01
4 0854020284 Trịnh Thị Thuý 26/11/1990 46 21.08
5 0854020539 Vũ Thị Diệu Hoa 09/01/1990 46 21.15
6 0854020624 Tạ Đức Hùng 20/10/1990 46 21.17
7 0854020689 Nguyễn Văn Phương 09/03/1990 46 21.18
8 0854030035 Trần Lâm Tùng 19/07/1990 46 31.01
9 0854030054 Nguyễn Đình Lợi 11/04/1990 46 31.02
10 0854030119 Đinh Thị Lan 07/02/1990 46 32.02
11 0854030127 Hoàng Thị Nhẫn 12/08/1990 46 32.02
12 0854040099 Hoàng Minh Cường 10/05/1990 46 41.04
13 0854050011 Hà Thị Ly Hương 17/05/1990 46 51.01
14 0854050071 Hứa Thị Mai Hương 09/09/1990 46 51.03
15 0954010066 Vũ Minh Thông 16/04/1991 47 01.02
16 0954010318 Hoàng Văn Truyền 29/12/1991 47 03.02
17 0954010416 Phạm Thuý Hồng 12/05/1991 47 05.03
18 0954010870 Trần Quốc Huynh 20/10/1991 47 11.06
19 0954010985 Đặng Thị Hạnh 20/10/1991 47 11.09
20 0954011162 Nguyễn Duy Linh 28/07/1991 47 11.13
21 0954011447 Lê Thị Kim Anh 23/03/1991 47 15.04
22 0954011814 Nguyễn Minh Trang 16/11/1991 47 17.02
23 0954011827 Touyer Yialiher        26/01/1991 47 02.01
24 0954020347 Vũ Văn Tiến 30/11/1991 47 21.08
25 0954021010 Nguyễn Đình Hải 10/10/1991 47 22.04
26 1054010035 Nguyễn Văn Toàn 07/07/1992 48 01.01
27 1054010039 Vi Văn Chí 06/11/1990 48 01.02
28 1054010174 Lê Văn Sơn 06/06/1984 48 02.01
29 1054010476 Nguyễn Quốc Tùng 22/11/1992 48 05.04
30 1054010688 Nguyễn Phương Linh 25/10/1992 48 11.02
31 1054010715 Vũ Duy 03/08/1992 48 11.03
32 1054010884 Nguyễn Duy Hân 09/03/1990 48 11.07
33 1054010950 Phạm Tùng Dương 02/03/1992 48 11.09
34 1054011648 Nguyễn Văn Huỳ 19/08/1992 48 05.01
35 1054011733 Lê Văn Ân 14/02/1992 48 11.17
36 1054011760 Nguyễn Quang Tiến 24/09/1991 48 11.17
37 1054011905 Nguyễn Thị Phượng 16/10/1991 48 15.09
38 1054020296 Phạm Văn Chinh 17/11/1992 48 21.08
39 1054021131 Phạm Thị Nghiêm 24/09/1992 48 21.22
40 1054021203 Hoàng Trung Hiếu 26/12/1990 48 22.10
41 1054021222 Trần Văn Tâm 09/08/1991 48 22.10
42 1054030004 Nguyễn Tuấn Đạt 26/09/1992 48 31.01
43 1054030129 Lê Quang Đông 20/01/1988 48 32.02
44 1054030135 Nguyễn Thị Mùi 25/01/1991 48 32.02
45 1054040033 Nguyễn Thị Vân Anh 23/08/1992 48 41.02
46 1054050011 Trương Phi Hùng 29/12/1991 48 51.01
47 1054050013 Cấn Thị Diệu Linh 26/06/1992 48 51.01
48 1054050108 Lê Thanh Hường 26/11/1992 48 51.04
49 1054050135 Nguyễn Thu Hiền 08/01/1992 48 51.03

 

8787 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)