Thông báo

SINH VIÊN CQ51 ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỪ NGÀY 20/12 - 22/12/2016 TRÊN CỔNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (ĐỐI VỚI SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC TẬP)

............................................................

SỐ HOTLINE HỖ TRỢ TRONG TRƯỜNG HỢP:

- BÁO TRUNG TÂM THÔNG TIN XỬ LÝ SỰ CỐ KỸ THUẬT, NGHẼN MẠNG,... (nếu có): 0987.611.687 (ANH HUY)

- BÁO TRÙNG LỊCH, SAI THỜI KHÓA BIỂU,... (nếu có): 0912.501.985 (ANH SƠN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn cứ thông báo số 1081/TB-HVTC ngày 25/10/2016 của Giám đốc Học viện về việc tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC HKII năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2,

Theo thông tin phản ánh của sinh viên hệ ĐHCQ về việc hệ thống mạng máy tính đăng ký tín chỉ thường xuyên bị nghẽn mạng, Ban Quản lý đào tạo đã phối hợp với Trung tâm thông tin kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng nghẽn mạng vẫn xảy ra.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Quản lý đào tạo thông báo tạm dừng việc đăng ký tín chỉ HKII năm học 2016-2017 của sinh viên hệ ĐHCQ từ ngày 18/11 - 20/11/2016 để các đơn vị liên quan có thời gian kiểm tra, phối hợp xử lý. Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ tiếp tục đăng ký theo lịch điều chỉnh như bên dưới.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

1. Trung tâm thông tin phối hợp với công ty phần mềm rà soát, kiểm tra lại hệ thống mạng, phần mềm đăng ký tín chỉ để tránh tình trạng nghẽn mạng trước ngày 21/11/2016.

2. Khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời.

TT

Khoa

Thời gian đăng ký tín chỉ lần 1

Khóa 52

Khóa 53

Khóa 54

1

Tài chính doanh nghiệp

Từ 08h00
ngày 21/11-22/11

Từ 08h00
ngày 27/11-29/11

Từ 08h00
ngày 07/12-09/12

2

Tài chính công

Từ 08h00
ngày 22/11-23/11

Từ 08h00
ngày 29/11-01/12

Từ 08h00
ngày 09/12-11/12

3

Quản trị kinh doanh

Từ 11h00
ngày 22/11-23/11

Từ 11h00
ngày 29/11-01/12

Từ 11h00
ngày  09/12-11/12

4

Hệ thống thông tin KT

Từ 15h00
ngày 22/11-23/11

Từ 15h00
ngày 29/11-01/12

Từ 15h00
 ngày  09/12-11/12

5

Kinh tế

Từ 18h00
ngày 22/11-23/11

Từ 18h00
ngày 29/11-01/12

Từ 18h00
ngày  09/12-11/12

6

Kế toán

Từ 08h00
ngày 24/11-25/11

Từ 08h00
ngày 02/12-04/12

Từ 08h00
ngày 12/12-14/12

7

Ngoại ngữ

Từ 08h00
ngày 25/11-26/11

Từ 08h00
ngày 04/12-06/12

Từ 08h00
ngày 14/12-16/12

8

Thuế - Hải quan

Từ 11h00
ngày 25/11-26/11

Từ 11h00
ngày 04/12-06/12

Từ 11h00
 ngày 14/12-16/12

9

Ngân hàng - Bảo hiểm

Từ 15h00
ngày 25/11-26/11

Từ 15h00
ngày 04/12-06/12

Từ 15h00
 ngày 14/12-16/12

10

Tài chính quốc tế

Từ 18h00
ngày 25/11-26/11

Từ 18h00
ngày 04/12-06/12

Từ 18h00
ngày 14/12-16/12

Sinh viên chưa đăng ký thành công ở lần 1 tiếp tục đăng ký lần 2 vào ngày 17/12/2016

Sinh viên chưa đăng ký thành công ở lần 2 tiếp tục đăng ký lần 3 vào ngày 19/12/2016


-----------------------------


4067 lượt truy cập
Các thông báo khác  
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/19/2015 2:21:20 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:33:09 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM, BÙ(BỔ SUNG) (11/28/2014 4:15:47 PM)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý: (11/26/2014 2:24:34 PM)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) (11/24/2014 9:58:51 AM)
Thông báo số 90/TB-QLĐT v/v tổ chức đăng ký tín chỉ lần 3 (lần cuối cùng) HKII năm học 2014-2015 (11/19/2014 10:20:37 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (10/29/2014 12:39:28 PM)
Thông báo số 884/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49, CQ50, CQ51, CQ52, LTĐH khóa 16, 17 và ĐHVB2 khóa 13, 14 (10/23/2014 10:57:30 AM)
SINH VIÊN CQ49 & 50 & 51 & LIÊN THÔNG KHÓA 16 & ĐH BẰNG 2 KHÓA 13 CHÚ Ý (5/31/2014 12:30:01 PM)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 16 & BẰNG 2 KHÓA 13 (5/29/2014 5:30:34 PM)
SINH VIÊN CÁC LỚP CQ49, 50 &51 CHÚ Ý (5/29/2014 8:20:21 AM)
CHÚ Ý: SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16 & ĐẠI HỌC VB2 KHÓA 13 MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ MÃ SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐỔI MẬT KHẨU MỚI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 21H00 NGÀY 29/5-1/6/2014. (5/28/2014 10:56:46 AM)
Thông báo DSSV chưa đăng ký tín chỉ lần 2 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/27/2014 2:30:10 PM)
Thông báo Số: 29/TB-QLĐT v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 1 HKI năm học 2014-2015 đối với sinh viên CQ49,50,51 (5/26/2014 3:43:26 PM)
Đăng ký học phần môn học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) (5/15/2015 9:32:58 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ49,50,51, LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (10/21/2013 10:37:59 AM)
Chú ý (5/18/2014 12:24:34 AM)
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (lần 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CQ48,49&50 (5/15/2014 10:38:37 AM)
NGÀY 14/5/2014 SINH VIÊN CQ50 HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(SONG NGÀNH) ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (5/14/2014 8:28:53 AM)