Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47 và CQ48 Học kỳ II năm học 2010-2011 (Lần 2)

THÔNG BÁO

Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ của sinh viên CQ46, CQ47 và CQ48

Học kỳ II  năm học 2010-2011

(Lần 2)

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV và các Ban có liên quan

                  - Các lớp sinh viên CQ46, CQ47 & CQ48

 

 

 

           

Theo kế hoạch đăng ký học tín chỉ (lần 1) học kỳ II năm học 2010-2011, Ban Quản lý đào tạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai cho sinh viên CQ46, CQ47, CQ48 đăng ký học từ ngày 14/10 đến 31/10/2010. Kết quả đăng ký như sau:

Tổng số sinh viên CQ46, CQ47, CQ48: 9.711 SV (251 lớp hành chính). Trong đó:

- Tổng số SV đã đăng ký thành công: 7121 SV

- Tổng số SV chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa thành công: 2590 SV

Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký lần 2 cho những sinh viên chưa có kết quả đăng ký trên Website của Học viện (http://hvtc.edu.vn/daotao hoặc http://203.113.134.39) theo lịch cụ thể như sau:

- Ngày 02/11 & 03/11/2010: SV các chuyên ngành 21, 22 của CQ46, CQ47, CQ48

          - Ngày 04/11 & 05/11/2010: SV các chuyên ngành  01, 03, 08, 15, 17, 31, 32, 41, 51 của CQ46, CQ47, CQ48

          - Ngày 06/11 & 07/11/2010: SV các chuyên ngành 02, 05, 11, 16 của CQ46, CQ47, CQ48.

          Đề nghị các Khoa QLSV có liên quan thông báo cho SV thuộc Khoa biết và thực hiện đăng ký theo lịch.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý đào tạo (P.307) để được giải quyết kịp thời./.

9267 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (5/10/2013 8:58:07 AM)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (4/15/2013 3:03:30 PM)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (4/8/2013 3:08:46 PM)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 2:58:50 PM)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16 AM)
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN VÀ HỌC BỔ SUNG CHÚ Ý (11/23/2012 8:19:41 AM)
Thông báo Số: 107/TB-QLĐT v/v đăng ký tín chỉ lần 3(lần cuối) (11/16/2012 10:57:28 AM)
Thông báo số: 102 /TB-QLĐT về kết quả đăng ký tín chỉ (lần 1) (11/12/2012 11:09:50 AM)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ47.51, CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/4/2012 1:37:42 PM)
Thông báo v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đối với sinh viên CQ47.51, CQ48, CQ49 & CQ50 (9/26/2012 8:50:57 AM)
Thông báo v/v cấp lại mật khẩu cho SV đăng ký tín chỉ (9/19/2012 9:56:43 AM)
Thông báo kết quả và lịch đăng ký học bổ sung học phần còn thiếu đối với sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 - Học kỳ I năm học 2012-2013 (Lần 3) (5/20/2012 10:12:35 PM)
Thông báo về việc kết quả và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (bổ sung đợt 2) (5/16/2012 7:19:10 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 - Năm 2012 - 2013 (4/16/2012 7:16:34 PM)
TB v/v: Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với sinh viên CQ47, CQ48 và CQ49 (4/12/2012 10:20:55 AM)
Sổ tay hướng dẫn sinh viên CQ47, CQ48, CQ49 đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (4/11/2012 6:51:02 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ LẦN 3 (lẦN CUỐI) (10/31/2011 7:02:38 PM)
THÔNG BÁO - V/v Sinh viên đăng ký đủ số tín chỉ theo kế hoạch chuẩn của chương trình đào tạo (9/20/2011 3:46:46 PM)
THÔNG BÁO Số 665/TB-HVTC Vv Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên CQ46.51, CQ47, CQ48 & CQ49 (9/16/2011 2:42:05 PM)