Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKII năm học 2015-2016

Thời gian đăng ký học lại: 01/03 đến 07/03/2016

Thời gian thu tiền học lại (P211-Ban TCKT):  11/03 đến 18/03/2016

   - CQ51: 11&14/03/2016

   - CQ52: 15&16/03/2016

   - CQ53: 17/03/2016

    - Các hệ/khóa khác: 18/03/2016

Chú ý: + Những sinh viên CQ50 đi thực tập tại cơ sở chỉ được đăng ký các HP/MH vào các giai đoạn học 11/5 và 25/5 (GĐ7&GĐ8).

                   + Những sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập bị rút bớt HP/MH của HKII (15-16) không được đăng ký học bổ sung các học phần/môn học của các lớp học lại đợt này.

5230 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
(1/16/2012 10:37:44 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)