Lịch tập hợp nhu cầu học lại

TT

Khóa

Tập hợp nhu cầu học

đợt 1 HK1(2015-2016)

Tập hợp nhu cầu học

đợt 2 HK1(2015-2016)

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

1.

-CQ50

08/5-13/5/15 trên Web

(gồm khóa cũ đào tạo theo HTTC)

18/5&19/5/15

10/8-04/9/15

trên Web

(gồm khóa cũ đào tạo theo HTTC)

10/9&11/9/15

-CQ51

20/5&21/5/15

14/9&15/9/15

-CQ52

22/5&25/5/15

16/9&17/9/15

2.

-VB2 khóa 13 (3 năm); khóa 14

26/5/15

18/9/15

-LTĐH khóa 16; 17

3.

- Khóa cũ (niên chế)

- Thực tập TN

26/5/15 tại Ban QLĐT (P304)

26/5/15

18/9/15

tại Ban QLĐT (P304)

18/9/15

4738 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
(1/16/2012 10:37:44 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)