SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN & HỌC BÙ CHÚ Ý:
1. Thời gian đăng ký: từ ngày 27/8-04/9/2015
2. Sinh viên CQ52 học cùng lúc 2 chương trình (song ngành) đăng ký các học phần/môn học học lại không được trùng với lịch học song ngành của mình (CLICK XEM LỊCH HỌC SONG NGÀNH CQ52) [dự kiến đăng ký học phần / môn học song ngành CQ52 vào ngày 6/9/2015]

4812 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo về việc đăng ký môn học lại và học cải thiện trên chuyên trang www.hvtc.edu.vn (2/8/2012 2:50:03 PM)
Thông báo 06 /TB-QLĐT V/v tổ chức học các lớp học lại, cải thiện điểm (học lớp riêng) đợt 1 học kỳ II năm học 2011 - 2012 (2/7/2012 8:51:39 AM)
(1/16/2012 10:37:44 AM)
Thông báo số 77 (8/1/2011 4:16:52 PM)
(5/5/2011 4:28:45 PM)
Các bước trong luồng nghiệp vụ Quản lý đào tạo theo mô hình tín chỉ (11/20/2008 5:31:22 PM)