THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH)
SINH VIÊN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH (SONG NGÀNH) CHÚ Ý:
- Xem kế hoạch đào tạo song ngành trước khi đăng ký.  XEM TẠI ĐÂY CQ49 , CQ50 , CQ49 học cùng 50 , CQ51 , CQ50 học cùng 51
- Thời gian đăng ký tín chỉ song ngành bắt đầu từ 10h30 ngày 24/11 đến 23h59 ngày 26/11


SINH VIÊN PHẢI ĐĂNG KÝ ĐÚNG LỚP TÍN CHỈ NGÀNH 2 CỦA MÌNH. Ví dụ:
+ Lớp ...._SN4921 : dành cho sinh viên học khóa 49 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp
+ Lớp ...._SN4921(50) : dành cho sinh viên học khóa 49 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp, đăng ký xét tuyển cùng với CQ50
+ Lớp ...._SN5021 : dành cho sinh viên học khóa 50 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp
+ Lớp ...._SN5021(51) : dành cho sinh viên học khóa 50 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp, đăng ký xét tuyển cùng với CQ51
+ Lớp ...._SN5121 : dành cho sinh viên học khóa 51 học sang chuyên ngành 2 Kế toán doanh nghiệp
.........
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐÚNG LỚP TÍN CHỈ CHUYÊN NGÀNH 2 CỦA MÌNH PHẢI ĐĂNG KÝ LẠI, HẠN ĐĂNG KÝ ĐẾN HẾT NGÀY 26/11/2014

11 lượt truy cập
Các thông báo khác
NOTE (12/02/2013 18:11:36)
Thông báo của Ban QLĐT về việc điều chỉnh thời gian đăng ký tín chỉ HKII năm học 2013-2014 (11/22/2013 22:43:09)
THÔNG BÁO Số: 907/TB-HVTC V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2013-2014 đối với CQ49,50,51 và LC16 (thi cùng ĐHCQ năm 2013) (10/16/2013 21:29:14)
Thông báo (08/21/2013 15:40:49)
Thông báo số 46/TB-QLĐT ngày 22/7/2013 (07/22/2013 16:35:49)
Sinh viên chú ý về việc đăng ký tín chỉ học kỳ I năm 2013-2014 (06/26/2013 17:37:11)
IN PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ (06/24/2013 14:44:50)
Thông báo v/v đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013-2014 (06/19/2013 15:09:44)
SINH VIÊN CÁC KHÓA CHÚ Ý THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, CẢI THIỆN, HỌC BÙ (06/14/2013 08:33:48)
TB Số: 37 /TB-QLĐT Vv đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013-2014 (06/11/2013 14:56:06)
Thông báo Số: 35/TB-QLĐT V/v Lịch đăng ký, nộp tiền học lại và thực tập lại học kỳ I năm học 2013 - 2014 (05/29/2013 09:07:33)
Thông báo Số: 34/TB-QLĐT V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ I năm học 2013-2014 đối với sinh viên CQ48 và CQ49 (05/29/2013 09:02:14)
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CQ48, CQ49, CQ50 ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 (05/13/2013 16:14:51)
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỦ SỐ TÍN CHỈ HKI- 2013-2014 (05/10/2013 09:40:05)
Thông báo số 348/TB-HVTC về việc tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên CQ48, CQ49 và CQ50 (05/10/2013 08:58:07)
Quy trình đăng ký học phần tín chỉ (04/15/2013 15:03:30)
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI MẬT KHẨU (04/08/2013 15:08:46)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CQ47 học kỳ II năm học 2012-2013. (12/28/2012 14:58:50)
Chú ý v/v In phiếu đăng ký học phần (11/21/2012 11:13:16)
<< First | Prev |
1 [2] 345
| Next | Last >>